“Најдобриот пат е природниот пат”


ОРГАНСКОѓубриво, биостимулатор и подобрувач на почвата

претставува универзална замена за минералните ѓубрива и е погоден за производство на органски чиста храна за луѓето и животните.

микроорганизмите ги трансформираат недостапните форми на елементи од почвата и воздухот,во лесно достапни форми за растенијата.

за период од една година на еден хектар, од воздухот синтетизира и задржува во почвата 120 до 140 кг азот.

за период од една година на еден хектар изумрените бактерии оставаат 10 тона органска материја

ORGALIFE

ја обезбедува и балансира исрханата кај растенијата на поинаков начин споредено со постоечките хемиски ѓубрива

 

Микроорганизмите од Оргалајф ѓубривото, ги трансформираат недостапните форми на елементи од почвата и воздухот,во лесно достапни форми за растенијата и на тој начин возможува исхраната на растенијата да се одвива преку природните физиолошките процеси во почвата и растенијата